Tan Thanh Hoa Solution And Technology Joint Stock Company

Tan Thanh Hoa Solution And Technology Joint Stock Company, foreign name is Tan Thanh Hoa Solution And Technology Joint Stock Company, original name is Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp Tân Thanh Hoa, operations over 3 years in Soft-ware publishing. With charter capital 400.000.000đ. Director: Mr Hoang Duc Long . Please contact us via address: 01 Nguyễn Tĩnh, Phường Đông Hương, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province, Viet Nam. Phone:
Tax Code:
Address: 01 Nguyễn Tĩnh, Phường Đông Hương, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province, Viet Nam
Phone:
Date Active: 2019-07-12
Director:

Map go to Tan Thanh Hoa Solution And Technology Joint Stock Company

Map go to Tan Thanh Hoa Solution And Technology Joint Stock Company