Ban quan ly du an Ho tro xu ly chat thai Benh Vien Hoa Binh Province

Ban quan ly du an Ho tro xu ly chat thai Benh Vien Hoa Binh Province, foreign name is Ban quan ly du an Ho tro xu ly chat thai Benh Vien Hoa Binh Province, original name is Ban quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh Viện tỉnh Hòa Bình, operations over 9 years in Health and social support activities. Director: Mr/Ms. Tran Quang Khanh . Please contact us via address: Đường Trần Hưng Đạo, Xã Sủ Ngòi, Hoa Binh City, Hoa Binh Province, Viet Nam.
Tax Code:
Address: Đường Trần Hưng Đạo, Xã Sủ Ngòi, Hoa Binh City, Hoa Binh Province, Viet Nam
Date Active: 2015-03-17
Director:
Accountant:

Map go to Ban quan ly du an Ho tro xu ly chat thai Benh Vien Hoa Binh Province

Map go to Ban quan ly du an Ho tro xu ly chat thai Benh Vien Hoa Binh Province