Ban Quan ly Khu cong nghe cao Da Nang

Ban Quan ly Khu cong nghe cao Da Nang, foreign name is Ban Quan ly Khu cong nghe cao Da Nang, original name is Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng, operations over 11 years in General State administration and general economy. Director: Mr/Ms. Thai Ba Canh . Please contact us via address: Tầng 31, Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Phường Thạch Thang, Hai Chau District, Da Nang City, Viet Nam. Phone:
Tax Code:
Address: Tầng 31, Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Phường Thạch Thang, Hai Chau District, Da Nang City, Viet Nam
Phone:
Date Active: 2011-01-01
Director:

Map go to Ban Quan ly Khu cong nghe cao Da Nang

Map go to Ban Quan ly Khu cong nghe cao Da Nang