Tổ 61, KV 7 , Phường Quang Trung, Quy Nhon City, Binh Dinh Province

Bản đồ đến Nam Nhi Transport Company Limited