Tỉnh lộ 9, đội 6, Thôn Văn Thủy, Cam Phước Tây, Cam Lam District, Khanh Hoa Province

Bản đồ đến DNTN Kim Phuoc