365/A9 Nguyễn Thị Định, Phường Phước Long, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Bản đồ đến 126 Construction Investment Company Limited