Chuyen Giao Duc Tho Technology Science And Agriculture Investment Joint Stock Company

Chuyen Giao Duc Tho Technology Science And Agriculture Investment Joint Stock Company, foreign name is Chuyen Giao Duc Tho Technology Science And Agriculture Investment Joint Stock Company, original name is Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Và Chuyển Giao Khoa Học Công Nghệ Đức Thọ, operations over 3 years in . With charter capital 5.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng quản trị: Mr Nguyen Thi Tho . Please contact us via address: Số 158/13A TCH05, Phường Tân Chánh Hiệp, District 12, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
Tax Code:
Address: Số 158/13A TCH05, Phường Tân Chánh Hiệp, District 12, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Date Active: 2019-03-28
Chủ tịch hội đồng quản trị:

Map go to Chuyen Giao Duc Tho Technology Science And Agriculture Investment Joint Stock Company

Map go to Chuyen Giao  Duc Tho Technology Science And Agriculture Investment Joint Stock Company