co phan thuong mai Bach Viet Company

co phan thuong mai Bach Viet Company, foreign name is co phan thuong mai Bach Viet Company, original name is Công ty cổ phần thương mại Bách Việt, operations over 13 years in Soft-ware publishing. Director: Mr/Ms. Nguyen Viet Anh . Please contact us via address: Số 3A Lô7 Quán nam, Phường Kênh Dương, Le Chan District, Hai Phong City, Viet Nam.
Tax Code:
Address: Số 3A Lô7 Quán nam, Phường Kênh Dương, Le Chan District, Hai Phong City, Viet Nam
License ID: , date 08-11-2010
Date Active: 2010-10-25
Director:

Map go to co phan thuong mai Bach Viet Company

Map go to co phan thuong mai Bach Viet Company