dich vu tieu thu dien nang - xa Quang Tan Co-operative

Map go to dich vu tieu thu dien nang - xa Quang Tan Co-operative
Tax Code:
Address: Khu công sở UBND xã Quảng Tân, Xã Quảng Tân, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province, Viet Nam
Phone:

Name in Vietnamese:

Short Name:

License ID: , date 05-03-2004

Date Active: 2007-01-01

Director:

Accountant:

Services and products

  • Producing, transmitting and distributing electricity

Introduce

dich vu tieu thu dien nang - xa Quang Tan Co-operative with short name is Hợp tác xã dịch vụ tiêu thụ điện năng - xã Quảng Tân, original name is Hợp tác xã dịch vụ tiêu thụ điện năng - xã Quảng Tân, operations over 11 years in Producing, transmitting and distributing electricity. Managed by Mr/Ms Trinh Dinh Ke . Please contact us via address: Khu công sở UBND xã Quảng Tân, Xã Quảng Tân, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province, Viet Nam. Phone:

Similar companies Producing, transmitting and distributing electricity in Quang Xuong District

View more »