BQL PT - xa hoi co long ghep gioi o Campuchia Dong Timor va VietNam QNam Province Economy Project

Map go to BQL PT - xa hoi co long ghep gioi o Campuchia Dong Timor va VietNam QNam Province Economy Project

Services and products

  • Operation of international organizations and agencies

Introduce

BQL PT - xa hoi co long ghep gioi o Campuchia Dong Timor va VietNam QNam Province Economy Project with short name is BQL Dự án PT kinh tế - xã hội có lồng ghép giới ở Campuchia, Đông Timor và Việt Nam tỉnh QNam, original name is BQL Dự án PT kinh tế - xã hội có lồng ghép giới ở Campuchia, Đông Timor và Việt Nam tỉnh QNam, operations over 7 years in Operation of international organizations and agencies. Managed by Mr/Ms Dang Cong Lenh . Please contact us via address: 02 Trần Phú, Tam Ky City, Quang Nam Province, Viet Nam. Phone:

connect_error