trach nhiem huu han dau tu va xay dung Phu Tai Company

Map go to trach nhiem huu han dau tu va xay dung Phu Tai Company
Tax Code:
Address: Số 23 Tam bạc - Phường Minh khai , Hong Bang District, Hai Phong City, Viet Nam

Name in Vietnamese:

Short Name:

License ID:

Date Active: 2008-03-24

Date Close: 2011-10-04

Director:

Services and products

  • Building civil engineering works

Introduce

trach nhiem huu han dau tu va xay dung Phu Tai Company with short name is Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Phú Tài, original name is Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Phú Tài, operations over 10 years in Building civil engineering works. Managed by Mr/Ms Pham Minh Thanh . Please contact us via address: Số 23 Tam bạc - Phường Minh khai , Hong Bang District, Hai Phong City, Viet Nam.