Co phan Tu van thiet ke va dau tu xay dung so 1 Company

Map go to Co phan Tu van thiet ke va dau tu xay dung so 1 Company
Tax Code:
Address: Số 27 , phố ngô Tất Tố, P. văn Miếu, Dong Da District, Ha Noi City, Viet Nam
Phone:

Name in Vietnamese:

Short Name:

License ID: , date 08-01-2002

Date Active: 2002-01-16

Director:

Accountant:

Other Address: 30B Đoàn Thị Điểm, Dong Da District, Ha Noi City, Viet Nam

Services and products

  • Architectural practice and related technical consultancy

Introduce

Co phan Tu van thiet ke va dau tu xay dung so 1 Company with short name is Công Ty Cô phần Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng số 1, original name is Công Ty Cô phần Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng số 1, operations over 16 years in Architectural practice and related technical consultancy. Managed by Mr/Ms Luu Huu Linh . Please contact us via address: Số 27 , phố ngô Tất Tố, P. văn Miếu, Dong Da District, Ha Noi City, Viet Nam. Phone: