Nha Tro Cho Thue Luu Tru Pham Van Tien Private Enterprise

Map go to Nha Tro Cho Thue Luu Tru Pham Van Tien Private Enterprise
Tax Code:
Address: Thửa đất số 1641-1333, Tờ bản đồ số 18, Khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Viet Nam

Name in Vietnamese:

Short Name:

Date Active: 2016-08-29

Director:

Services and products

  • Short-time accommodation
  • Restaurants and mobile food services
  • Beverage services

Introduce

Nha Tro Cho Thue Luu Tru Pham Van Tien Private Enterprise with short name is Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Trọ Cho Thuê Lưu Trú Phạm Văn Tiến, original name is Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Trọ Cho Thuê Lưu Trú Phạm Văn Tiến, industry is Short-time accommodation. Managed by Mr/Ms Pham Van Tien . Please contact us via address: Thửa đất số 1641-1333, Tờ bản đồ số 18, Khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Viet Nam.