Nha Tro Cho Thue Luu Tru Huynh Van Bu Company Limited

Map go to Nha Tro Cho Thue Luu Tru Huynh Van Bu Company Limited
Tax Code:
Address: Thửa đất số 272, tờ bản đồ số 05, ấp Phú Trung, Xã Phú Chánh, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Viet Nam

Name in Vietnamese:

Short Name:

Date Active: 2016-09-15

Director:

Services and products

  • Short-time accommodation
  • Restaurants and mobile food services
  • Beverage services

Introduce

Nha Tro Cho Thue Luu Tru Huynh Van Bu Company Limited with short name is Công Ty TNHH Nhà Trọ Cho Thuê Lưu Trú Huỳnh Văn Bu, original name is Công Ty TNHH Nhà Trọ Cho Thuê Lưu Trú Huỳnh Văn Bu, industry is Short-time accommodation. Managed by Mr/Ms Huynh Van Bu . Please contact us via address: Thửa đất số 272, tờ bản đồ số 05, ấp Phú Trung, Xã Phú Chánh, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Viet Nam.